2008-05-06 Varsity vs Cherry Creek Playoff - mrdsphotography