2008-05-02 Varsity vs Golden Playoff - mrdsphotography