2007-04-20 Varsity vs Regis Playoff - mrdsphotography