2007-05-04 Varsity vs Boulder Playoff - mrdsphotography