2008-10-31 Varsity vs Cherokee Trail Playoff - mrdsphotography